1

2

3

4

5

 

Bankowe papiery wartościowe

Banki oprócz usług kredytowych oraz związanych z prowadzeniem kont zajmują się emisją i rozpowszechnianiem bankowych papierów wartościowych. Jest to jeden ze sposób inwestowania posiadanych pieniędzy. Fundusze na ten cel pochodzą przede wszystkim ze źródeł banku. Tę działalność regulują przepisy prawa bankowego. Dzięki temu gromadzą dodatkowe środki pieniężne w walucie polskiej i obcej. Każdy z papierów ma wartość nominalną oraz określoną stopę oprocentowania z tytułu nabycia. Ich zwrot i wypłata nie może nastąpić przed upływem określonego terminu. Mogą zawierać imienne dane lub być wystawione na okaziciela. Każdy papier ma swój unikatowy numer seryjny oraz datę wyemitowania. Jego ważność potwierdza obecność podpisów pełnomocnika banku oraz nabywcy. Continue reading “Bankowe papiery wartościowe” »

Kapitał zagraniczny

Na rynku polskim pojawia się coraz więcej banków z kapitałem zagranicznym. Jest to związane z przeobrażeniami historycznymi oraz gospodarczymi. Pierwsze wkroczenie w polskie realia obcych inwestorów miało miejsce masowo po obaleniu komunizmu i przejściu na system kapitalistyczny na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Drugi punkt zwrotny nastąpił w momencie przyjęcia Polski w poczet państw Unii Europejskiej i tym samym otwarciu granic. Istnieją w Polsce banki, w których kapitał obcych kontrahentów stanowi jakiś procent całości, mniejszy bądź niemal całkowity. Continue reading “Kapitał zagraniczny” »

Oprocentowanie bankowe

Jakiekolwiek transakcje czy operacje finansowe, które odbywają się przy pośrednictwie banku są objęte dodatkowymi kosztami z racji świadczenia usług przez placówkę. W przypadku kredytów, pożyczek, rachunków oszczędnościowych, lokat będzie to oprocentowanie dwojakiego rodzaju, nakładane na klienta celem spłaty lub wypłacane mu przez banki z racji powierzenia swoich funduszy na przechowanie. Odsetki wypłacane są z reguły niższe aniżeli te pobierane od użytkowników i stanowią źródło dochodów instytucji. Naliczanie procentu na rachunkach odbywa się od dnia po wpłacie do momentu wypłaty środków. Continue reading “Oprocentowanie bankowe” »

Wyższe szkoły bankowe

Bankowość, ekonomia, finanse, zarządzanie, marketing są nadal jednymi z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Studenci wyższych szkół bankowych, jak i uczelni uniwersyteckich zapoznają się na nich z działalnością instytucji bankowych, rodzajami banków, uzyskują informacje na temat zarządzania placówką i obrotu pieniędzmi, na temat usług świadczonych przez banki oraz nabierają doświadczenia podczas praktyk w ich wykonywaniu. Continue reading “Wyższe szkoły bankowe” »

Poręczenie kredytu

Wiele banków wymaga deklaracji dodatkowej osoby i opatrzenia wniosku kredytowego podpisem poręczyciela, inaczej żyranta. To człowiek, który bierze na siebie odpowiedzialność uiszczania kolejnych rat w przypadku, gdyby z różnych względów kredytobiorca tego zaniechał. W ten sposób dokonuje się osobistego zabezpieczenia długu. Najczęściej poręczenie dotyczy udzielania pomocy gotówkowej – pożyczek i kredytów. Odpowiedzialność za spłatę zobowiązania w przypadku osoby poświadczającej jest zmienna, może dotyczyć tylko jednej raty, może się to okazać reszta kwoty z dodatkowymi odsetkami, Continue reading “Poręczenie kredytu” »

Kredyty chwilówki

Coraz popularniejsze stają się w obecnym czasie kredyty i pożyczki chwilówki. To pomoc finansowa, którą przyznaje się na krótki okres czasu i nie dotyczy wielkiej kwoty pieniędzy, są to zazwyczaj sumy w granicach 200-2000 zł. Sposób ubiegania się o ich uzyskanie jest bardzo prosty, nie potrzeba do tego celu skomplikowanych procedur i wielkiej dokumentacji. Można je dostać praktycznie od razu. Nie trzeba nawet niekiedy pokazywać zaświadczenia o zarobkach. Banki, które je przyznają nie sprawdzają historii kredytowej przyszłego klienta, posiadania innych zobowiązań finansowych, niezapłaconych rat czy kredytów. Continue reading “Kredyty chwilówki” »

Kredyty dla firm

Banki oferują wiele rozwiązań dla osób fizycznych, ale również dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Mogą oni złożyć dokumenty o przyznanie kredytu hipotecznego dla firm, kredytu inwestycyjnego, obrotowego, pomostowego, płatniczego, preferencyjnego, dotacji ze środków Unii Europejskiej. Kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym może wziąć firma, która działa już przynajmniej pół roku. Kwotę przeznacza się tedy na bieżące inwestycje, działalność. Inwestycyjny pokrywa zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę zaplecza i lokalu, modernizację firmy, niezbędne zakupy, np. licencji. Continue reading “Kredyty dla firm” »

Lokata bankowa

Banki w swoich usługach przewidują zakładanie lokat. Jest to oddanie na przechowanie pewnej sumy pieniędzy. Jest ich kilka rodzajów: terminowa, dynamiczna, rentierska, pieniężna, dwuwalutowa, depozyt międzybankowy i bankowy. Terminowa oznacza umieszczenie pieniędzy w banku na określony czas, po upływie którego wracają z odsetkami do właściciela. Można ją odnowić, po upływie umowy przedłużyć o kolejny okres czasu. W dynamicznej można wypłacić pieniądze wcześniej wraz z odsetkami, jest ona jednak z tego tytułu niżej oprocentowana. Rentierska zakłada długoterminową lokatę i systematyczne wypłacanie przez banki kolejnych odsetek od niej. Continue reading “Lokata bankowa” »

Kredyt a pożyczka

Często wiele osób myli pojęcie pożyczki i kredytu. Pożyczka polega na udzieleniu na określonych zasadach pewnej kwoty pieniędzy lub przedmiotów na ustalony czas. Może być on też nieokreślony z góry, ale w tej sytuacji w momencie zażądania zwrotu klient jest zobowiązany do oddania długu w przeciągu sześciu tygodni. W przypadku kredytu w grę wchodzą tylko środki pieniężne, należy też w dokumentacji ściśle określić, na jaki cel dana kwota zostanie przeznaczona. W wypadku pożyczki nie jest to wymagane w procedurze jej przyznawania. Kredyt jest obowiązkowo obłożony odsetkami, w sytuacji świadczenia pożyczki nie muszą się one pojawić. Continue reading “Kredyt a pożyczka” »

Rodzaje banków

W zależności od kryterium podziału wyróżnia się kilka rodzajów banków: bank centralny, banki komercyjne uniwersalne i specjalistyczne. Ze względu na status prawny dzieli się je na: państwowe, spółdzielcze i spółki akcyjne. Pod względem kapitału są to banki: prywatne, państwowe, międzynarodowe, komunalne, spółdzielcze, zagraniczne, mieszane. Podobne w działaniu do banków są kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz kasy oszczędnościowe. Ich podstawową funkcją jest przeprowadzanie operacji finansowych – udzielanie kredytów, emitowanie bankowych papierów wartościowych. Banki centralne zajmują się emisją pieniądza, zarządzaniem całym systemem bankowym, określają wartość i ilość kredytów w danym państwie. Operacyjne dbają o wieloaspektową, masową obsługę klienta. Biorą ważny udział w powszechnym obrocie pieniądza. Continue reading “Rodzaje banków” »

Kredyt konsumpcyjny

Jednym z rodzajów pomocy finansowej udzielanej klientom przez bank jest przyznanie kredytu konsumpcyjnego. Dotyczy to sytuacji, w której osoba fizyczna potrzebuje w szybkim czasie pewnej ilości gotówki, jednak nie tak dużej jak np. w przypadku zakupu mieszkania. Musi to być osoba pełnoletnia, o stałym źródle dochodu. Jest udzielany na cele bezpośredniego spożytkowania, nie na cele gospodarcze, na dokonanie jakiegoś zakupu towaru lub usługi, np. samochodu, pralki, opłacenia remontu, wyjazdu itp. Banki sprawdzają zdolność kredytową klienta, jego źródło dochodu. Brana jest też pod uwagę przeszłość kredytowa danej osoby. Continue reading “Kredyt konsumpcyjny” »