Archive for Luty, 2012

Bank spółdzielczy

Bank spółdzielczy jest to spółdzielnia, zajmująca się działalnością bankową. Banki spółdzielcze są to lokalnie działające banki. Zazwyczaj, znajdują się w małych miasteczkach, miejscowościach i na wsiach. Lokalny charakter tych banków, wzbudza zaufanie potencjalnych klientów, ponieważ mają do niego namacalny dostęp. Często klientami banków spółdzielczych są osoby starsze, które cenią sobie tradycyjne funkcje banków. Continue reading “Bank spółdzielczy” »

Bank centralny

Bank centralny jest to bank wszystkich banków. Jest to instytucja, która zajmuje się polityką pieniężną w imieniu państwa. Bank centralny reguluje kurs waluty krajowej, kontroluje podaż pieniądza w obiegu. Instrumenty, jakie bank stosuje do wykonywania powyższych operacji to operacje otwartego rynku, ustalanie wielkości stopy procentowej i stopy rezerw obowiązkowych. Bank ten może udzielać pożyczek innym bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym. Zajmuje się też finansowaniem deficytu budżetowego. Bank sprawuje kontrolę nad możliwościami płatniczymi państwa. Continue reading “Bank centralny” »

Karta bankomatowa

Karta bankomatowa, jak sama nazwa wskazuje, służy do dokonywania wszelkich transakcji związanych z bankomatem. Przy pomocy tej karty, można wypłacać gotówkę z bankomatu, sprawdzać stan konta w bankomacie. Możliwa jest także zmiana kodu PIN i wydrukowanie zestawienia dokonanych transakcji, również z bankomatu. Karta bankomatowa nie ma właściwości płatniczych, co oznacza, że nie można tą kartą zapłacić za zakupy w sklepie. Continue reading “Karta bankomatowa” »

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, jest to umowa pomiędzy bankiem a klientem. Bank zobowiązuje się do przechowywania powierzonych mu pieniędzy klienta. Klient zobowiązuje się do dokonywania ewentualnych opłat za prowadzenie takiego rachunku oraz generalnie do przestrzegania podpisanego regulaminu banku. W ramach rachunku bankowego, można wyróżnić rachunek bieżący. Jest on prowadzony dla podmiotów gospodarczych, w celu prowadzenia rozliczeń. Continue reading “Rachunek bankowy” »

Konto osobiste

Konto osobiste jest jednym z rodzajów rachunku bankowego. Jest rachunkiem prowadzonym dla osoby fizycznej. Konto osobiste stanowi podstawowy, najbardziej popularny produkt oferowany przez banki. Można mieć kilka rachunków w różnych bankach. O wyborze banku decyduje samodzielnie dana osoba. Bierze zazwyczaj pod uwagę opłaty, jakie wiążą się z prowadzeniem konta. Ważny jest także kontakt z bankiem, jakość obsługi. Continue reading “Konto osobiste” »

Karta kredytowa

W celu uzyskania karty kredytowej, należy udać się do wybranego banku i złożyć wniosek o wydanie karty. Do wniosku zazwyczaj należy dołączyć dokument potwierdzający wielkość uzyskiwanych dochodów, źródło ich pochodzenia oraz dokument potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty. Na podstawie tych danych, bank dokonuje oceny zdolności kredytowej danej osoby i przyznaje limit kredytowy do wykorzystania na karcie. Continue reading “Karta kredytowa” »

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest jedną z możliwości, dzięki której można sfinansować zakup własnego lokum – domu lub mieszkania. Jest to kredyt długoterminowy, banki najczęściej określają jego górną granicę oddania na 40 lat. Jest jednym z najtańszych rozwiązań, z drugiej jednak strony wymaga dopełnienia największej liczby formalności. W przypadku wystąpienia o przyznanie kredytu bank najpierw sprawdza zdolność kredytową klienta oraz dokumenty, które ją potwierdzają, gromadzi także dane dotyczące nieruchomości, na jaką ma być przeznaczona kwota oraz jej zabezpieczenie. Continue reading “Kredyt hipoteczny” »