Archive for Luty, 2012

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny zajmuje się udzielaniem kredytów na cele budowlane, mieszkaniowe, na przykład na zakup mieszkania, budowę domu. Ponadto, może udzielać kredytów hipotecznych na budownictwo przemysłowe. Bank hipoteczny pośredniczy pomiędzy rynkiem nieruchomości a rynkiem finansowym. Bank hipoteczny przede wszystkim udziela kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką. Może także udzielać kredytów niezabezpieczonych hipoteką, ale na warunkach specjalnych. Bank hipoteczny dokonuje również emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych. Continue reading “Bank hipoteczny” »

Pojęcie bankomatu

Bankomat jest to urządzenie, za pomocą, którego można wypłacić gotówkę z własnego rachunku bankowego. Do wypłaty środków pieniężnych niezbędna jest karta płatnicza, którą wkładamy do bankomatu i wpisujemy kod PIN karty. Następnie wybieramy kwotę, jaką chcemy wypłacić. Bankomat oddaje kartę płatniczą, wypłaca pieniądze i wydaje potwierdzenie dokonania transakcji. W bankomacie można sprawdzić także stan środków pieniężnych na swoim rachunku bankowym. Bankomat składa się z monitora, modułu wypłacającego oraz czytnika kart płatniczych. Continue reading “Pojęcie bankomatu” »

Karta płatnicza

Karta płatnicza to podstawowe narzędzie bankowe za pomocą, którego możliwy jest dostęp do środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Karta stanowi elektroniczny środek płatniczy i umożliwia przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych. Za pomocą karty można wypłacać gotówkę z bankomatu. Można także dokonywać kartą wszelkich płatności za towary, usługi, na przykład za zakupy w sklepie, za paliwo na stacjach benzynowych. Jest to bardzo wygodny sposób dokonywania płatności. Właściciel karty musi pamiętać numer PIN, przy każdej transakcji niezbędne jest podanie tego numeru. Continue reading “Karta płatnicza” »

Depozyt bankowy

Depozyt bankowy polega na powierzeniu określonej kwoty pieniężnej lub innej wartości bankowi. Bank ten zobowiązuje się do przechowania tych środków. W ten sposób zgromadzone środki, banki wykorzystują do udzielania kredytów innym podmiotom. Na rynku można wyróżnić depozyty a ’vista, czyli na żądanie. Są to środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących. Właściciel rachunku ma do nich nieograniczony dostęp w każdej chwili. Depozyty te są bardzo nisko oprocentowane lub w ogóle. Następny rodzaj to depozyty terminowe zwane lokatami terminowymi. Założenie lokaty terminowej polega na powierzeniu bankowi Continue reading “Depozyt bankowy” »

Polecenie przelewu

Polecenie przelewu polega na wydaniu polecenia określonemu bankowi, aby przelał wskazaną kwotę pieniężną z rachunku bankowego osoby zlecającej, na określone konto bankowe. Polecenie to może zostać zrealizowane, jeśli na rachunku bankowym zlecającego jest wystarczająca wysokość środków pieniężnych. Polecenie przelewu realizowane jest tego samego dnia lub dnia następnego. Zrealizowany przelew nie może zostać anulowany. Polecenie przelewu stanowi formę rozliczeń bezgotówkowych. Można je zlecić bankowi przez Internet, telefonicznie lub przez wypełnienie papierowego druku. Continue reading “Polecenie przelewu” »

Operacje bankowe

Operacje bankowe nazywane są czynnościami bankowymi. Ogólnie są to usługi i produkty, jakie bank ma w swej ofercie. Operacje bankowe odbywają się pomiędzy bankiem a jego klientami, którymi mogą być osoby fizyczne, podmioty gospodarcze. Mają one zazwyczaj charakter finansowy. Operacje bankowe można podzielić na aktywne, pasywne, pośredniczące. Operacje aktywne polegają na udzielaniu przez bank, kredytów, pożyczek. Continue reading “Operacje bankowe” »

Bank uniwersalny

Bank uniwersalny prowadzi większość operacji bankowych. Przeważająca liczba banków działających na rynku europejskim to banki uniwersalne. Bank ten nie specjalizuje się w żadnej konkretnej dziedzinie, nie ma żadnych ograniczeń w zakresie prowadzonej działalności. Bank uniwersalny zaliczany jest do banków komercyjnych. Głównym celem banku jest osiąganie zysku z prowadzonej działalności, a także zaspokajanie potrzeb swoich klientów z zakresu prowadzonych usług bankowych. Do świadczonych przez niego usług, można zaliczyć transakcje kredytowe, depozytowe, działalność ubezpieczeniową. Continue reading “Bank uniwersalny” »

Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna to oferowanie usług bankowych swoim klientom, za pośrednictwem komputera, bankomatów, telefonów. Wszelkie transakcje, typu dokonanie przelewu, założenie lokaty, a także sprawdzenie stanu konta, historii transakcji, realizowane jest za pomocą powyższych urządzeń. Jest to określane mianem bankowości zdalnej. Do bankowości elektronicznej można zaliczyć bankowość internetową. Oznacza to, że klient ma dostęp do swojego rachunku bankowego poprzez Internet na podstawie loginu i hasła. Dziś, praktycznie wszystkie banki oferują dostęp do swoich kont przez Internet. Continue reading “Bankowość elektroniczna” »

Tajemnica bankowa

Bank oraz zatrudnione w nim osoby, mają obowiązek zachowania tajemnicy bankowej. Pracownicy reprezentują bank i za ich pośrednictwem dokonywane są czynności bankowe. To oni mają pierwszy kontakt z klientem i oni przede wszystkim muszą zachować dyskrecję. Tajemnica bankowa dotyczy wszelkich czynności bankowych, czyli etapu negocjacji, przygotowywania i podpisywania umowy bankowej. Zakazane jest informowanie osób postronnych o usługach bankowych, z jakich korzystała dana osoba, o udzielonych kredytach. Nie można również podawać informacji osobom spokrewnionym. Continue reading “Tajemnica bankowa” »

Lokata terminowa

Lokata terminowa jest umową pomiędzy bankiem a klientem. Umowa ta podpisywana jest na czas określony. Polega ona na przyjmowaniu od klientów określonych środków pieniężnych. Następnie, po upływie określonego czas, bank zwraca klientowi tę kwotę powiększoną o kwotę odsetek uzyskanych z tej lokaty. Kwota odsetek zależy od wysokości oprocentowania lokaty oraz częstotliwości dokonywania kapitalizacji odsetek. Continue reading “Lokata terminowa” »

Bank komercyjny

Bank komercyjny nazywany jest bankiem handlowym. Bank jest instytucją finansową, która zajmuje się przeprowadzaniem przepływu pieniężnego pomiędzy ludnością a jednostkami gospodarczymi. Generalnie przyjmuje on depozyty pieniężne od jednych podmiotów, a następnie pożycza jednostki pieniężne innym po wyższej cenie. Bank komercyjny najczęściej funkcjonuje w formie spółki akcyjnej. Podlega kontroli ze strony banku centralnego Continue reading “Bank komercyjny” »